Hopp til innhold

Nyhet

Flere dårlige pasienterfaringer i Norge enn i andre land

Publisert

Folk flest i Norge mener at det er mye bra i vår helsetjeneste, men de har likevel dårligere erfaringer med flere tjenester enn befolkningen i andre land. Dette kommer frem i Folkehelseinstituttets norske delrapport fra en større internasjonal sammenliknende undersøkelse.

Colourbox.com
Colourbox.com

Folk flest i Norge mener at det er mye bra i vår helsetjeneste, men de har likevel dårligere erfaringer med flere tjenester enn befolkningen i andre land. Dette kommer frem i Folkehelseinstituttets norske delrapport fra en større internasjonal sammenliknende undersøkelse.


Den nye rapporten er et resultat av at Norge har deltatt i en større internasjonal undersøkelse i regi av stiftelsen The Commonwealth Fund. Stiftelsen sammenligner befolkningens erfaringer med ulike sider av helsetjenestene i elleve land, som hvor fornøyde de er med helsepersonell, sykehus og samarbeid mellom ulike tjenester.

De internasjonale resultatene ble presentert under et møte i Washington den 17. november på ettermiddagen norsk tid. Statssekretær Lisbeth Normann i Helse- og omsorgsdepartementet la da fram de norske delresultatene, som er nedfelt i en norsk rapport fra Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet. Også en av forfatterne av den norske rapporten, direktør Magne Nylenna i Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet, deltok i arrangementet i USA.

Mener at mye er bra, men…

Alt i alt mener nordmenn flest at det er mye bra i norsk helsetjeneste, men de gir dårligere skår enn gjennomsnittet i de ti andre landene når det gjelder erfaringer med spesifikke sider av helsetjenesten. Dette gjelder blant annet på spørsmål om ventetid på spesialist og andel som får time hos fastlegen samme eller neste dag.

– Det er store variasjoner i befolkningens erfaringer fra den ene tjenesten til den andre, og mellom Norge og andre land. Det er derfor lite sannsynlig at forventninger er hovedforklaringen på disse forskjellene, sier seniorforsker Kjersti Eeg Skudal i Folkehelseinstituttet.

Dette er syvende gang at Norge deltar i Commonwealth Funds internasjonale undersøkelse om helsetjenesten. I årets undersøkelse ble befolkningen spurt om en rekke sider ved sin helsetjeneste. Hvert tredje år blir henholdsvis allmennpraktikere/fastleger, voksne brukere med antatt behov for tjenester og befolkningen i elleve land intervjuet om sine erfaringer. Resultatene blir så sammenlignet over tid.

Både- og om fastlegene

Nordmenn har et godt inntrykk av fastlegene, men de rapporterer om dårligere erfaringer på områder som kommunikasjon, brukermedvirkning og konsultasjonstid enn folk flest i de andre landene.

– Fra tidligere Commonwealth Fund-undersøkelser vet vi at under ti prosent av fastlegene i Norge gjennomfører systematiske brukererfaringsundersøkelser. Dette bør diskuteres i lys av de relativt sett dårlige resultatene, sier Eeg Skudal.

Hun mener at Commonwealth Fund-undersøkelsene indikerer at det bør gjennomføres en separat nasjonal undersøkelse av kvaliteten ved norske fastlegekontorer som innbefatter brukernes erfaringer.

Dette mener folk flest om samarbeid og finansiering

Norge skårer noe dårligere enn gjennomsnittet av de andre landene på informasjonsutveksling og samarbeid mellom tjenester og når det gjelder utskrivningsprosessen fra sykehus, men flere aspekter ved utskrivning fra sykehus har blitt bedre over tid. Det gjelder informasjon om legemidler og skriftlig informasjon ved utskrivning på sykehusene.

En liten andel av de norske svarerne rapporterer dessuten om problemer med å betale for helsehjelp.

– Dette er på nivå med de andre landene, men andelen har økt fra fem prosent i 2010 til åtte prosent i 2016, forteller Eeg Skudal.

I Norge rapporterer dessuten mer enn hver femte at de droppet tannlegebesøk på grunn av kostnader.

Dette er blitt bedre siden 2013

Gjennom disse undersøkelsene sammenlignes også resultatene fra det enkelt land hvert tredje år. På disse områdene gir den norske befolkningen bedre skår enn for tre år siden:

  • informasjon om legemidler
  • skriftlig informasjon ved utskrivning på sykehusene

I 2017 er det pasienter som er 65 år og eldre som blir intervjuet om sine erfaringer med helsetjenesten.

Undersøkelse i elleve land

Stiftelsen The Commonwealth Fund gjennomfører en årlig brukererfaringsundersøkelse i disse landene: Australia, Canada, Frankrike, Nederland, New Zealand, Norge, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tyskland og USA.

  • Det ene året blir allmennpraktikere/fastleger spurt om hvilke erfaringer de har med ulike sider av helsetjenesten.  
  • Det andre året blir voksne brukere med antatt behov for tjenester spurt om sine erfaringer.
  • Det tredje året blir befolkningen, altså folk flest, spurt om hva de mener om helsetjenesten.
  • Resultatene blir sammenlignet med svarene fra tidligere undersøkelser i den samme gruppen.

Årets undersøkelse ble gjennomført blant folk flest.